Saara Hacklin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saara Hacklin väitteli Maurice Merleau-Pontyn taiteen fenomenologiasta Helsingin yliopistosta (2012). Hän pyrkii työskentelyssään tuomaan yhteen filosofian ja nykytaiteen maailmoja. Tutkimuksen lisäksi Hacklin on työskennellyt kuraattorina eri projekteissa, viimeksi olleessaan amanuenssi Kiasmassa. Hacklin on myös opettanut taideteoriaa eri oppilaitoksissa, muun muassa Aalto yliopistossa sekä kirjoittanut esseitä ja taidekritiikkiä eri julkaisuihin.

Saara Hacklin has studied at the University of Helsinki. Her PhD thesis (2012) discussed Maurice Merleau-Ponty’s phenomenology of art, bringing it together with contemporary art. She has worked as a curator in different projects, most recently at the Museum of Contemporary Art Kiasma. In addition, she has been teaching art theory in different institutions, such as Aalto University, and writing art criticism and essays for various publications.

 


Katseesta aistiin, havainnosta tunteeseen

Voiko teoksen haistaa? Entä miten nähty väri tai materiaali voi tuntua kehossa? Nykytaide on jo pidempään haastanut asetelmaa, jossa katsoja ajateltaisiin vain ilmassa leijuvana ruumiittomana silmänä. Tähän kehityskulkuun on aikoinaan vaikuttanut myös fenomenologinen filosofia, joka kiinnitti huomion havaintoon ja ruumiillisen kokemukseen. Nykykatsojalle on selvää, että taide ei puhuttele ”vain” näköaistia, vaan katsojan ympäröivät ja moniaistiset teokset kääntävät huomioon ruumiillisuuteen. Toisaalta myös nähty voi tuntua kehossa erityisen voimakkaasti – näin katsoja voi kokea tulleensa ”kosketetuksi” vailla fyysistä kosketusta. Puheenvuorossani yhdistän fenomenologian näkökulmaa nykytaiteen tarkasteluun, pohdin aistihavaintojen ja niiden synnyttämien voimakkaiden kokemusten mahdollisuuksia taiteen äärellä.

 

From Gaze to Sensation, From Perception to Emotion

Can a work of art be smelled? How can a perceived color or material be felt in the body? For a while now, modern art has challenged the paradigm in which the perceiver is thought of as a floating, bodiless, perceiving eye. This progression has also been affected by phenomenological philosophy, which focused on perception and bodily experience. It’s obvious to modern audiences that art doesn’t just address vision, but environing and multi-sensuous works turn focus to the entire body. On the other hand, the seen can also be felt in the body intensely – in this way the audience can feel having been “touched” without physical contact. In my presentation I apply the phenomenological viewpoint to examining modern art and consider sense perceptions and the intense experiences they can bring about through art.

 

Philosophy talk (in Finnish), 20 min

Ernesto Neto’s Installation Yubẽ bushka, 5th Floor, 7pm


12 PERFORMANSSIA, KLO 19-7                                                                  44 FILOSOFISTA PUHEEVUOROA, KLO19-7

12 PERFORMANCES, 7PM – 7AM                                                                          44 PHILOSOPHY TALKS, 7PM – 7AM