Pekka Louhiala

 

 

 

 

 

 

 

 

Pekka Louhiala on Helsingin yliopiston lääketieteellisen etiikan lehtori. Hänellä on sekä lääketieteen että filosofian tutkinto, ja hän työskentelee osa-aikaisesti lastenlääkärinä. Louhiala on julkaissut muun muassa lääketieteellisestä etiikasta, lääketieteen filosofiasta ja epidemologiasta. Tällä hetkellä hän on kiinnostunut käsiteellisistä ja filosofisista ongelmista lääketieteen sisällä, kuten esimerkiksi plasebovaikutuksesta ja evidenssipohjaisesta evidenssipohjainen lääketieteestä.

Pekka Louhiala is a lecturer in medical ethics at the University of Helsinki, Finland. He has degrees in both medicine and philosophy, and he also works as a part-time paediatrician in private practice. He has published on various topics in medical ethics, philosophy of medicine and epidemiology. His current academic interests include conceptual and philosophical issues in medicine, such as evidence-based medicine and placebo effects.


Filosofiaa lääketieteeseen – mitä ihmettä

Lääketiedettä pidetään usein arvoilla höystettynä luonnontieteen soveltamisena ihmisen sairauksien hoitoon ja ehkäisyyn. Tämän näkemyksen mukaan filosofialla ei ole paljonkaan tekemistä lääketieteen kanssa. Tarkempi tarkastelu osoittaa kuitenkin, että lääketiede on itse asiassa täynnä kysymyksiä, jotka eivät ratkea tieteenalan sisällä, vaan ovat luonteeltaan filosofisia. Tällaisia kysymyksiä ovat esimerkiksi seuraavat: Onko lääketiede ylipäänsä tiede? Jos se on tiede, miten se sijoittuu tieteiden joukkoon? Jos se ei ole tiede, miten sitä sitten voisi luonnehtia? Mitä on terveys? Mitä tarkoitetaan taudilla? Onko mieli aivoissa? Kaikkein olennaisin kysymys on lopulta se, onko lääketieteen päähenkilöille, potilaille, merkitystä, miten näihin kysymyksiin vastataan.

Medicine is often thought of as application of natural sciences lightly seasoned with moral values for the treatment and prevention human sickness. According to this view, philosophy doesn’t have much to do with medicine. However, closer examination reveals that medicine is full of questions that can’t be solved from within the field, but rather are philosophical by nature. These questions include the following: Is medicine a science? If so, what is its disposition in relation to other sciences? If not, how could it be characterized? What is health? What is meant by disease? Is the mind in the brain? The most essential question is ultimately whether it matters to the main characters of medicine, the patients, how these questions are answered.

Philosophy talk (in Finnish), 20 min

Ernesto Neto’s Installation Yubẽ bushka, 5th Floor, 8:30pm


12 PERFORMANSSIA, KLO 19-7                                                                  44 FILOSOFISTA PUHEEVUOROA, KLO19-7

12 PERFORMANCES, 7PM – 7AM                                                                          44 PHILOSOPHY TALKS, 7PM – 7AM