irma optimisti 4

 

 

 

 

 

 

 

Matemaatikko Irma Optimisti aloitti performanssitaiteen tekemisen vuonna 1989. Siitä asti hän on esiintynyt festivaaleilla, museoissa ja gallerioissa ympäri maailman. Uransa alussa hänet tunnettiin ironisista ja parodioivista performansseistaan, jotka kritisoivat yleistä maskuliinista taidekäsitystä. Moni teoksista oli interaktiivisia ja perustui kaaoksen matemaattiselle dynamiikalle. Irma Optimistin taide on usein hyvin henkilökohtaista, ja se käsittelee identiteettiä, feminiinisyyttä ja kuoleman ehtoja. Teosten teemoina ovat olleet sukupuoli, paikka ja luonto. Teokset itse ovat muodonmuutoksia, joissa taiteilijan eksistenssi yhdistetään rituaaliin ja live-installaatioon. Irma Optimisti on toiminut myös kuraattorina ja tuonut monia tunnettuja kansainvälisiä performanssitaiteen nimiä hänen järjestämiinsä tapahtumiin Suomessa. Vuodesta 2000 lähtien hän on ollut mukana järjestämässä Là-bas’ta, joka on vakiintunut foorumi elävälle taiteelle ja kokeelliselle kulttuurille.

Mathematician Irma Optimist started doing performance art in 1989. Since then she has performed at dozens of festivals, museums and galleries all over the world. During the beginning of her career, she was famous for the ironic and parodying aspects of her performances. These were directed as criticism of the prevalent masculine concept of art. Many of the works were interactive and simultaneous, based on mathematical dynamics of chaos. In most of her work, Irma Optimist has been very personal, discussing the conditions of identity, femininity, death. Gender, locality and nature have been her themes. The works themselves are transformations, in which the existence of the artist is connected to ritual and live installation. Irma Optimist has also acted as a curator and brought many well-known international performance artists to events she has organised in Finland. Since 2000, she has been involved in organising Là-bas, a permanent forum for living art and experimental culture. This project has succeeded in realising the ideas of contemporary theory concerning non-hierarchical strategies of organisation and rhizome-like networks. The forum continues to operate as a situation-specific and site-specific continuum both in Finland and internationally. The experimental space Studio Là-bas is located at Cable Factory, Helsinki. Irma Optimist has got in Finland 2012 the Lifetime Achievement Award of Finnish Art Society and 2013 the State Prize of Art.


Optimist (Binaari matematiikassa) 

Voidaan ajatella, että luku on jotakin esittämismuodosta riippumatonta. Luku voidaan valinnan mukaan esittää eri järjestelmissä, joista kymmenjärjestelmä on ihmiselle tutuin ja binaarijärjestelmä tietokoneelle luonnollisin. Matemaatikot käyttävät monenlaisia järjestelmiä ja esimerkiksi kymmen- ja binaarijärjestelmän välillä on oma eksakti muuntomatematiikkansa. Binaari on yksinkertaisin mahdollinen lukujärjestelmä, jossa kantalukuja on kaksi, 0 ja 1. Lukujärjestelmää käytetään kaikessa tieto- ja digitaalitekniikassa, jossa bitti eli binaarinumero on tiedon pienin käsitettävä osa. Bitti voi siis olla tilassa 0 tai 1, koska sähköisillä ilmiöillä on kaksi toisensa poissulkevaa tilaa. Tämä sähköisten ilmiöiden ominaisuus on taannut sitten hyvän metaforailmaisun ihmistä koskevalle ajattelulle, ilmeisesti jonkinlaisena kärjistyksenä: binaarioppositiot kuvaamaan erilaisia luokittelujen kaksinapaisia polarisaatioita. Minun matematiikkani on dynaamisten systeemien matematiikkaa eli monien muuttujien välisistä tilanteista rakentuvaa. Elämässänikään en binaarisuudelle rakenna, mutta tulevassa performanssissani voin kyllä mielelläni tuottaa oppositiopositioita.

It’s entirely possible that numbers are completely independent from the symbols that signify them. Moreover, a number can be presented in different systems, out of which base 10 is the most familiar to people and binary the most natural for computers to process. Mathematicians use a plethora of different systems and have developed an exact conversion mathematics between base 10 and binary. Binary is the simplest possible numerical system. There are only two digits: 0 and 1. The system is used in all digital technology and teleinformatics where the binary number, also known as a bit, is the smallest processable piece of data. The bit can be in state 0 or 1; electronic phenomena have two mutually exclusive states. This hallmark of electronic phenomena lends a metaphorical expression for human thought, apparently as some sort of oversimplification: binary oppositions represent the bipolarized extremes of different kinds of classifications. My mathematics is the mathematics of dynamic systems, which means that it’s constructed from situations between many different factors. Personally, I don’t build my life on binary, but in the coming performance I can gladly fabricate positions of opposition.

Performance 

Kiasma Theatre, 7pm

Duration: 30 min


12 PERFORMANSSIA, KLO 19-7                                                                  44 FILOSOFISTA PUHEEVUOROA, KLO19-7

12 PERFORMANCES, 7PM – 7AM                                                                          44 PHILOSOPHY TALKS, 7PM – 7AM