Elisa Aaltola

 

 

 

 

 

 

 

Elisa Aaltola on filosofian tutkija Itä-Suomen yliopistossa. Hän tutkii pääasiassa eläinetiikkaa, ympäristöfilosofiaa ja moraalipsykologiaa. Aaltola on julkaissut yli 35 vertaisarvioitua artikkelia ja kuusi kirjaa (mm. Animal Suffering: Philosophy and Culture ja Animal Ethics and Philosophy: Questioning the Orthodoxy, toim. yhdessä John Hadleyn kanssa).

Elisa Aaltola, PhD, has worked as a philosopher for the past 15 years, with her main focus on animal ethics, environmental philosophy, and moral psychology. She has published over 35 peer-reviewed papers and six books (e.g. “Animal Suffering: Philosophy and Culture” and “Animal Ethics and Philosophy: Questioning the Orthodoxy”, co-edited with John Hadley). Currently Aaltola is a Senior Research Fellow in Philosophy at the University of Eastern Finland.


Häpeä ja eläimellisyys

Häpeä on kiusallinen, usein vaiettu osa ihmisen moraalipsykologiaa. Se vaikuttaa identiteettiimme, käsityksiin siitä, minkälaisia olentoja olemme. Samalla se vaikuttaa moraaliin ja siten tapaamme kohdella muita. Häpeää pidetään usein negatiivisena, jopa tuhoavana tunteena, joka johtaa defensseihin kuten itsepetokseen ja aggressioon – viime aikainen tutkimus kuitenkin kertoo sen parhaimmillaan olevan varsin positiivinen tila, joka mahdollistaa moraalista muutosta.  Häpeä näkyy myös ihmisen eläinsuhteessa erityisesti nyky-yhteiskunnassa, jossa esitetään yhä useammin vaatimuksia muuttaa “minuuttamme” suhteessa eläimiin. Häpeän eläinliitokset saavat lisäväriä siitä, että usein häpeä kohdistuu omaan eläimellisyyteemme – kehoomme, hallitsemattomiksi koettuihin tunteisiin, ja erilaisiin tarpeisiin sekä vietteihin. Esitys käsittelee häpeän luonnetta: mitä häpeä kertoo ihmiseläimestä ja tämän suhteesta muihin eläimiin?

Shame and Beastliness

Shame is an awkward, seldom discussed part of moral psychology. It affects our identity; what kind of beings we think we are. It also affects our morals and how we treat others. Shame is often thought of as a negative or even destructive feeling that results in defense mechanisms like self-deceit and aggression. However, a recent study shows that at its best, shame is a positive state that enables moral change. Shame is also evident in the relationship humans have with animals, especially in present-day society, in which demands for changing our view of the self in relation to animals are being made increasingly often. The connections between shame and animality become even more interesting when we realize that our shame is often centered in our own animality – our bodies, uncontrollable feelings, and different needs and urges. The presentation deals with the nature of shame: what does shame tell us about the human animal and its relationship to other animals?

Philosophy talk (in Finnish), 20 min

Kiasma Theatre, 2:15 am


12 PERFORMANSSIA, KLO 19-7                                                                  44 FILOSOFISTA PUHEEVUOROA, KLO19-7

12 PERFORMANCES, 7PM – 7AM                                                                          44 PHILOSOPHY TALKS, 7PM – 7AM