salmela

 

 

 

 

 

 

Mikko Salmela on dosentti ja yliopistotutkija Suomen Akatemian Yhteiskuntatieteiden filosofian huippuyksikössä Helsingin yliopistossa. Hän väitteli valtiotieteiden tohtoriksi Helsingin yliopistosta vuonna 1998 1900-luvun suomalaista kulttuurifilosofiaa käsittelevällä tutkimuksella. Salmelan myöhempi tutkimus on keskittynyt empiirisesti suuntautuneeseen ja monitieteiseen tunteiden filosofiaan. Hän on tutkinut erityisesti kysymyksiä, jotka liittyvät tunteiden luonteeseen ja oikeutukseen, kollektiivisten tunteiden asemaan sosiaalisten ryhmien rakenteessa ja dynamiikassa, sekä tunteiden asemaan tieteiden sisäisessä ja välisessä vuorovaikutuksessa. Hänen keskeisiä julkaisujaan ovat monografia True Emotions (2014, John Benjamins) sekä toimitettu teos (yhdessä Christian von Scheven kanssa) Collective Emotions (2014, OUP).

Mikko Salmela is a Docent and University Researcher at the Academy of Finland Center of Excellence in the Philosophy of Social Sciences, University of Helsinki. He obtained his doctorate in social sciences from University of Helsinki in 1998 with a study on philosophy of culture in Finland in 20th century. Salmela’s subsequent research has focused on empirically oriented and interdisciplinary philosophy of emotions. In particular, he addresses questions about the nature and justification of emotions, the role of collective emotions in the structure and dynamics of social groups, and the role of emotions in disciplinary and interdisciplinary interaction. His most important publications are the monograph True Emotions (2014, John Benjamins) and the co-edited (with Christian von Scheve) volume Collective Emotions (2014, OUP).


Mitä ovat kollektiiviset tunteet?

Abstract: “Kollektiiviset tunteet ovat merkittäviä sosiaalisten ryhmien ja yhteisöjen syntyyn vaikuttavia sekä niihin kuulumista vahvistavia tekijöitä, ja ne motivoivat meitä toimimaan yhdessä tärkeinä pitämiemme asioiden puolesta. Mutta mikä tekee tunteesta kollektiivisen tai jaetun verrattuna yksityisiin tunteisiin, ja mikä saa meidät tavoittelemaan kollektiivisia tunnekokemuksia?”

What are collective emotions?

Collective emotions contribute to the emergence of social groups and collectives, reinforcing belonging to those collectives and motivating our joint action for goals that we find important as well. However, what makes an emotion collective or shared in comparison with personal emotions, what motivates us to seek collective emotional experiences?

Philosophy talk (in Finnish), 20 min

Kiasma Theatre, 11:45pm


12 PERFORMANSSIA, KLO 19-7                                                                  44 FILOSOFISTA PUHEEVUOROA, KLO19-7

12 PERFORMANCES, 7PM – 7AM                                                                          44 PHILOSOPHY TALKS, 7PM – 7AM